Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De werkplaats bevindt zich in propere en voldoende verlichte staat en is op een veilige en eenvoudige manier toegankelijk. Bij werken in de hoogte dienen de nodige veiligheidsmaatregelen reeds aanwezig te zijn.
 2. Er zijn sanitaire voorzieningen toegankelijk voor het personeel op de werf.
 3. Er dient toevoer te zijn van water en elektriciteit binnen een straal van 25m rond de werkplaats.
 4. De bescherming tegen onrechtstreekse aanraking moet gewaarborgd worden vóór de kabel die het elektrische bord van spanning voorziet. Eventuele berekeningsnota’s voor het bepalen van de kortsluitstroom maken nooit deel uitvan onze offerte.
 5. De klant voorziet de nodige parkeerplaatsen, eventuele parkeergelden zullen doorgerekend worden.
 6. Indien de werf onderworpen is aan de wettelijke verplichting tot registratie van aanwezigheden, dient de werfcode (aangifte nummer) minimum 1 week vóór aanvang van de werken gecommuniceerd te worden aan Calis Projects via info@calis.be.
 7. De werf dient steeds goed afgesloten te worden. In geval van diefstal op de werf kan Calis hiervoor nooitaansprakelijk gesteld worden.
 8. Bouwaanvragen en wettelijke keuringen zijn nooit ten laste van Calis tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte
 9. Enkel bij onderling schriftelijk akkoord kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden.

Verkoopsvoorwaarden

 1. Elke factuur is behoudens tegenstrijdig beding contant betaalbaar te Geluwe, zonder korting, tenzij uitdrukkelijkanders overeengekomen. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen is van rechtswege en zonder voorafgaandeingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een verhoging van 10%, met een minimum van 50 € en een maximum van 2.500 € bij wijze van conventioneel schadebeding als forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van Calis Projects om vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor alle andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.
 2. De verkoop is slechts definitief na ondertekening van het contract en na de betaling van het bedongen voorschot.
 3. De leveringstermijnen van de toestellen en de uitvoeringstermijnen van de werken worden alleen als aanwijzing gegeven en kunnen bij eventuele vertraging geen grond opleveren tot enige vordering.
 4. Bezwaren of betwistingen aangaande uitgevoerde werken of geleverde goederen worden niet meer aanvaard vanaf de 8e dag volgend op de datum van de prestatie / levering. De goederen reizen op risico van de klant.
 5. De eigendom van de goederen gaat eerst over op de koper wanneer deze al zijn verplichtingen / betalingen tegenover Calis Projects bvba heeft voldaan.
 6. De medecontractant is niet gerechtigd om voor de eigendomsoverdracht deze goederen te vervreemden, in pand te geven of te verplaatsen.
 7. Calis Projects bvba is gerechtigd de goederen zonder enige ingebrekestelling terug te nemen wanneer de medecontractant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 8. Alle betalingen zullen eerst worden aangewend op die vorderingen, waarvoor geen eigendomsvoorbehoud bestaat.
 9. Het verkochte materiaal is gewaarborgd tegen constructiefouten gedurende een termijn, vastgesteld door de constructeur of de invoerder ervan. Zijn uitgesloten van elke waarborg: apparaten of installaties waaraan personen, niet behorende tot onze firma, zouden gewerkt hebben of apparaten, die beschadigd werden door blikseminslag of onoordeelkundige behandeling. De waarborg betreft geenszins onze verantwoordelijkheid in geval van ongelukkenvan lichamelijke en materiële aard, die te wijten zouden zijn aan gebreken of bouwdefect.
 10. Indien wij binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum geen opmerkingen ontvangen, beschouwen wij de factuur als definitief aanvaard. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en is enkel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper territoriaal bevoegd.
+32 56 51 80 00Service 24/7KlantenportaalWetgeving